Panel LRA

LRA 4**: Elektroniczny regulator pokojowy

Elektroniczny regulator pokojowy LRA4, jest komponentem systemu radiowego, zawierającego również dwukierunkowy sterownik bezprzewodowy LET4. Temperatura pokojowa jest mierzona przez precyzyjny czujnik temperatury i porównywana z aktualną wartością zadaną. W zależności od charakterystyki regulacji, wyjście jest regulowane w sterowniku bezprzewodowym, powodując zwiększenie lub zmniejszenie poziomu ogrzewania / chłodzenia w pokoju. Pozwala to na utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia.Ogólny opis działania

Program tygodniowy umożliwia wybranie oddzielnego profilu temperaturowego na każdy dzień, zapewniając optymalny poziom komfortu przy minimalnym zuzyciu energii. W sterowniku zapisane są trzy rózne programy czasowe. W przypadku wymagań odmiennych od wymogów zawartych w istniejących programach czasowych, można opracować dodatkowe programy czasowe. Stan systemu jest pokazywany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, za pomocą symboli wizualnych i danych numerycznych. Tryb programowania jest stosowany do wprowadzania profilu temperaturowego programu przełączania, który różni się od ustawień fabrycznych. Tryb serwisowy służy do dostosowania urządzenia do konkretnej instalacji, itd. 

Można sparametryzować następujące elementy: charakterystyka regulacji; ograniczenie wartości zadanej; tryby pracy; wejścia i wyjścia sterownika bezprzewodowego oraz ich priorytety; wyjście (NC lub NO) siłowników cieplnych; parametry regulatorów pokojowych; parametry lokalne regulatorów pokojowych takie, jak blokada chłodzenia funkcje omijania, parametry sterownika głównego i sterownika bezprzewodowego – patrz: lista parametrów w karcie katalogowej.

Regulatory pokojowe i sterowniki bezprzewodowe są skonfigurowane fabrycznie, dlatego regulacja ogrzewania podpodłogowego jest możliwa bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych ustawień. Po wprowadzeniu w sterowniku (przez wejście C/O) polecenia chłodzenia, regulacja chłodzenia rozpoczyna się automatycznie. Na wyświetlaczu regulatora pokojowego pojawia się symbol chłodzenia. Inne zastosowania, np. chłodzenie za pośrednictwem głównego regulatora pokojowego oraz ustawienia specjalne przeznaczone dla hoteli lub budynków publicznych, można ustawić przy pomocy parametrów serwisowych.


Adresowanie regulatorów pokojowych w sterowniku bezprzewodowym

Podczas pierwszego uruchomienia systemu, należy zestawić połączenie radiowe między regulatorem pokojowym i sterownikiem bezprzewodowym. Adresowanie nie jest tracone podczas wymiany baterii. Po wybraniu żądanego kanału (jednego lub większej ilości kanałów) w sterowniku bezprzewodowym, należy wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przyciski [OK] i [Escape]. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat parowania „Pair” oznaczający, że komunikacja między termostatem i sterownikiem została nawiązana. Aby przetestować połączenie, ponownie wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund oba przyciski. W czasie 5 sekund, na wyświetlaczu pojawia się komunikat parowania „Pair”, po czym komunikat „Test”, a w sterowniku zapala się dioda właściwego kanału. 

Po procesie adresowania, należy wprowadzić czas i datę: godzina, minuta, rok, miesiąc i dzień. Przyciski [+] / [–] służą do zmiany wartości. Każdy etap należy potwierdzić przyciskiem [OK]. Po wprowadzeniu czasu w pierwszym pokojowym zespole obsługowym, czas ten jest przekazywany do wszystkich regulatorów pokojowych w systemie (sterownik główny do sterownika podległego). Jeśli nie wprowadzono czasu w pierwszym zespole adresowanym, odpytywany jest następny zespół. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 10 sekund przycisku [OK], można wywołać czas i datę, po czym zmienić oba parametry. Oferowana jest funkcja automatycznej zmiany czasu (letni / zimowy). Funkcję tę można wyłączyć w trybie serwisowym, przy pomocy parametrów.

System LET

Funkcje podstawowe

Gdy adresowanie jest zakończone, po 10 sekundach urządzenie przełącza się w tryb uśpienia. Wyświetlacz pokazuje temperaturę aktualną, symbol transmisji radiowej, symbol ECO, dzień oraz (jeśli poziom naładowania baterii jest niski) symbol baterii. Wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje włączenie urządzenia i otrzymanie aktualnych danych ze sterownika bezprzewodowego. Przed zmianą jakiegokolwiek wpisu, parametru lub funkcji, należy włączyć regulator. Wartość zadaną można ustawić przyciskami [+] / [–]. Po 5 sekundach lub od razu po wciśnięciu przycisku [OK], wybrana wartość zadana jest automatycznie przesyłana do sterownika bezprzewodowego i w nim zapisywana. Następnie, co 10 minut sprawdzana jest rzeczywista wartość temperatury. Po wciśnięciu przycisku [Menu], można przełączać następujące tryby: ochrona przed mrozem (wyłączona), ECO, tryb zwykły oraz program czasowy. 

Jeśli regulator pokojowy może przełączać tryby ogrzewania i chłodzenia, tryby te są również dostępne. Blokadę przycisków można aktywować wciskając i przytrzymując przez 5 sekund przyciski [+] / [–]. Na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady przycisków, również w trybie uśpienia. Blokadę można wyłączyć po ponownym wciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund obu przycisków. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku [Menu], wyświetlacz pokazuje pierwszy poziom ustawień parametrów. Ponowne wciśnięcie przycisku [Menu]


Karta Katalogow LRA

Typ Oznaczenie Karta katalogowa
LRA4*** Elektroniczny regulator pokojowy 
Wersje z czujnikiem temperatury oraz wilgotności  45.016